Kart


Det fins ein del kart informasjon om området relevant til forskjellige tema, sjå på følgjande side:

 

// Naturbasen : Direktoratet for miljøforvaltning sin Naturbase gjev oversikt over utvalde naturområde og friluftsområde.  

// Temakart Villrein : Inne på naturbase finns opplysingar om villrein

// Fylkesatlas for Sogn og Fjordane : Inne på fylkesatlas finst arealplanar, ortofoto og temakart for natur, kultur, landbruk.

// Miljøstatus : Der finst informasjon om tema relevant til miljøet t.d.  berggrunn og jord, dyr og planter, hav og kyst, kulturminne og naturområde og arealbruk.

//Artsbanken: Artskart er eit samarbeidsprosjekt der data om norske artar er samla. Her er det mogleg å søkje på artar og funnstaden deira.

//Kulturminnesøk : Riksantikvaren sin kartdatabase Kulturminnesøk gjev oversikt over kulturminne i hele landet. 

// Turkart : UT.NO/KART er eit samarbeidsprosjekt mellom DNT (Den norske turistforeningen) og NRK. Dette er ein kartbase som gjev god oversikt over for eksempel hytter, stiar og løyper.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:10.01.2014)