Meny
Lukk
Foto: Trygve Opseth
Naturområde med særegne, representtive økosystem

Fulufjellet nasjonalpark er et sammenhengende skog- og fjellområde. Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt mellom Norge og Sverige. Sveriges del av dette område ble vernet som nasjonalpark i 2002 (Fulufjällets nationalpark). Naturen kjenner ingen administrative grenser og opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet. Den er et viktig bidrag for å bevare verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.

Formålet med Fulufjellet nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.

Videre er formålet med nasjonalparken å ta vare på:

- et inngrepsfritt skog- og fjellområde som en del av et stort, helhetlig og særpreget økosystem i grensetraktene

- storslåtte landskapsformer bl.a. med særpregede og blokkrike juv

- naturmangfoldet med et egenartet plante-, sopp- og dyreliv, herunder innslag av høyereliggende barskog med naturpreg, og med arter som; sjokoladekjuke og sibirkjuke

- kulturminner

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Besøk nettsiden til Fulufjellet nasjonalpark External link icon