Meny
Lukk

Søknadar

Verneområdestyret kan, for enkelte føremål gje dispensasjon frå verneforskrifta viss tiltaket ikkje strider mot vernevedtakets føremål og ikkje påverkar verneverdiane negativt i særleg grad.

Søknad bør vere skriftleg og gje tilstrekkeleg informasjon til at verneområdestyret kan fatte vedtak. Gode beskrivingar av tiltak anbefalast, i tillegg kart med trasear og plassering av tiltak, samt byggeteikningar ved søknad om bygging. Sjå også ofte stilte spørsmål før søknad sendast.