Meny
Lukk
Formålet med Nordfjorden marine verneområde er å ta vare på en lang, smal og dyp fjord, omkranset av et alpint landskap, med spesielle miljøforhold, som påvirkes bl.a. av et terskelbasseng og smeltevann fra bre, og dyrelivet på bunnen og i vannmassene. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Verneformålet knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen.

Det marine verneområdet ble vernet den 23. juni 2020 og dekker et sjøareal på 11,6 km​2 i Rødøy kommune. I ytre Nordfjorden følger vernegrensen marbakken eller 2 meter under midlere lavvann der marbakken ikke finnes. I indre Nordfjorden (innenfor grensene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) er vernegrensen lagt til middel høyvann (normal flo), inkludert landareal i tidevannsonen. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Grensene for det marine verneområdet går fram av vedlagte kart datert juni 2020.

Øvrige dokumenter

Nordfjorden kart juni 2020