Meny
Lukk

Organisert ferdsel

Lofotodden nasjonalparkstyre har for året 2021 vedtatt følgende retningslinjer for organisert ferdsel i nasjonalparken:

Vilkår til all organisert ferdsel i Lofotodden nasjonalpark

1. All ferdsel skal skje varsomt og hensynsfull ovenfor vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

2. Aktiviteten skal bære preg av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, som krever ingen eller svært liten grad av teknisk tilrettelegging.

3. Forurensning og forsøpling er ikke tillatt. Avfall skal tas med ut av området og kastes i tilrettelagt avfallssystem.

4. Toalettavfall skal graves ned, skylles i havet eller tas med ut av nasjonalparken og deponeres i kommunens avfallssystem. Dersom toalett/ utedo er tilgjengelig, skal dette tas i bruk.

5. Aktører og deltagere må sette seg inn i vernebestemmelsene for Lofotodden nasjonalpark (Forskrift for Lofotodden nasjonalpark) og Lofotvettreglene i forkant av besøk.

Større arrangement som krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndighet, og er søknadspliktig

1. Organiserte enkeltarrangement (konserter, ultraløp, orienteringsløp, mm.) som på forhånd er kunngjort eller markedsført, og der en forventer at antall deltagere overstiger 20 deltagere.

2. Organisert ferdsel i områder med ferdselsforbud etter annen lovgivning, f.eks. Kollhellaren/ Refsvikhula. Tillatelse gis bare til aktører som har nødvendig autorisasjon.

3. Lofotodden nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvalter myndighet til å treffe vedtak i saker som omfattes av retningslinjen. Større enkeltarrangement eller saker av prinsipiell karakter, skal behandles av nasjonalparkstyret. Nasjonalparkforvalter vurderer dette i samråd med nasjonalparkstyreleder.

På vei ned østsiden av Horseiddalen
- Foto: Kasper M. Beddari /@BeddariPhotography