Til startsiden

Skjøtselsplan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Hægebostad kommune

Sammendrag:
Høsten 2011 er det på oppdrag fra forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde utarbeidet en skjøtselsplan for den delen av verneområdet som ligger i Hægebostad kommune. Planen omfatter 11 eiendommer, hvorav 6 inngår i 2 større sameier, med et samlet areal på rundt 72 500 daa. Hovedfokus i planen er landskapsskjøtsel ved lyngbrenning, for å styrke viltbestander og motvirke gjengroing. Planen er ikke et juridisk bindende dokument, men en skjøtselsplan med anbefalinger og faglig bakgrunnsmateriale for anbefalte tiltak. Det er lagt stor vekt på grunneierinteresser ved anbefaling av tiltak. Tiltak er kostnadsberegnet og satt opp for perioden 2012 – 2016. Ut fra grunneiernes interesser er det lagt mindre vekt på næringsutvikling enn forutsatt i prosjektutlysningen. Tiltakene som er beskrevet vil likevel i stor grad styrke mulighetene for utmarksbasert næringsutvikling i framtida.

Området har hatt en historisk bruk der utmarksslått, storfe- og småfebeite, og i noen grad lyngbrenning, har vært med på å skape et kulturpåvirket utmarkslandskap. Det er fortsatt omfattende sauebeite i området, men vegetasjonen er i stor grad preget av gjengroing, med gammel røsslyng i fra 60 – 90 år i store deler. I tillegg til beitebruk er jakt den viktigste bruken av området. Lirypebestanden i området har hatt en jevn nedgang de siste tiårene, både i planområdet og generelt i Vest-Agder. Gjengroing, redusert kvalitet på beiteressurser, og reduserte arealer som er gode leveområder, er en sannsynlig negativ påvirkningsfaktor for rypebestanden. I planen er det satt som mål at 5 % av totalarealet i området skal forynges ved lyngbrenning i planperioden. Planen gir anbefalinger i forhold til utføring av lyngbrenning, og det er gitt konkrete anbefalinger til gode arealer å sette i gang lyngbrenning på ut fra vegetasjon og gjengroingstilstand. Grunneiere og delvis leietakere er innstilt på å utføre lyngbrenning selv. Dette vil føre til oppbygging av en betydelig lokal kompetanse på denne skjøtselsformen.

I dag drives det tilnærmet ingen jakt på rovviltarter i området, og for å styrke bestandene av jaktbart vilt anbefales det at det settes i gang noe jakt på vanlige jaktbare rovviltarter.

Det er et betydelig antall kulturminner og kulturmiljøer i området. Det er satt som mål at det skal åpnes opp rundt 3 hellere/drifteleker i planperioden. En av disse vil også restaureres og gjøres i stand slik at overnatting blir mer attraktivt.

Vernebestemmelser og forvaltningsplan muliggjør gjenreisning av bygninger på steder der det har vært bygninger tidligere, under visse forutsetninger. Grunneierønsker for gjenreisning av aktuelle bygninger er presentert i planen. Gamle støler, ødegårder, steinbuer og gamle hytter er utgangspunktet for aktuelle ønsker. Realisering av noen av disse prosjektene vil først være aktuelt etter at forvaltningsplan for området er revidert, et arbeid som skal påbegynnes i 2012. Gjenoppbygging av bygninger på historiske lokasjoner vil samtidig muliggjøre gjenåpning og ivaretakelse av kulturlandskapet rundt stølsmiljøer og drifteleker. Det er satt som et mål at 5 slike prosjekter skal realiseres i planperioden.

Det er også gitt noen anbefalinger om utsetting av fisk i planområdet.

Oversikt over aktuelle tiltak er presentert i kapittel 11.

(Publisert:05.12.2012)