Til startsiden

Villrein

(Publisert:19.03.2016)

Mossing, A. og Heggenes, J. 2010. Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

    Sammendrag: Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa (Andersen & Hustad 2004). Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og sikring av villreinens leveområder ble et nasjonalt resultatmål gjennom St.meld. nr. 21, 2004-2005. Dette ble ytterligere forsterket i St.meld. 26 (2006-2007) der MD påpekte at villreinen skulle sikres en ...

Strand, O. m.fl. 2011: Villreinens bruk av Setesdalsheiene

      Sammendrag: I perioden 2006 tom 2010 har vi studert reinens arealbruk i Setesdal Ryfylke (SR) og Setesdal Austhei (SA). Ved prosjektstart ble det pekt på flere tematiske og geografiske områder (fokus-områder) hvor prosjektet fikk i oppdrag å framskaffe mer kunnskap om reinens arealbruk. For å besvare prosjektets problemstillinger på en tilfredsstillende måte har ...