Til startsiden

Brosjyre og årsmelding

Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

 

VELKOMEN TIL VERNEOMRÅDAI SETESDAL VESTHEI –RYFYLKEHEIANEI tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida årsmeldingar som både viser status for verneområda og tiltak som er gjennomført.

 

I brosjyra fortel me deg om verneområda. Den tek utgongspunkt i kvar enkelt kommune. Her er eit tekstutdrag frå innleiinga: 

"Heiane er varig verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse eit areal på 3629 km2 fordelt på 10 kommunar i Agder-fylka og Rogaland.
Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.
Området kan langt på veg nyttast som før vernet."

Last ned brosjyra her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:26.12.2012)

Årsmelding for lokalt SNO i 2012

  SNO er aktiv i SVR og har mellom anna vore med på å få gjennomført fleire tiltak i verneområdet. Året oppsummer dei slik:"2012 har vore eit godt oppsynsår, ikkje minst i høve til den nye forvaltningsordninga."

(Publisert:12.12.2012)

SVR: Årsmelding 2011

Frå forordet:   Det regionale styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) legg med dette fram årsmelding for 2011.

(Publisert:01.12.2012 Sist endret:06.01.2013)