Til startsiden

Planar, prosjekt og publikasjonar


 

Under finn du planar, dokument, rapportar og foredrag som omhandlar SVR, samt noko meir generell litteratur om verneområde forvaltning.


Besøksstrategi for SVR

Ein besøksstrategi er ein plan for informasjon og tilrettelegging i og inn mot verneområda. Besøksstrategien skal vise kva for tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er naudsynt for å balansere verneverdiar, besøkande og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at ein oppnår størst moglig nytte for alle tre interesser.   Forslag til besøksstrategi for SVR ...

(Publisert:29.08.2018)

Villreinfjellet som verdiskapar

Utsikt mot villreinfjellet.

Gjennom programmet Villreinfjellet som verdiskapar i regi av Miljødirektoratet, har verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) fått innvilga midlar til ei fire-årig prosjekt. Prosjektet har fått arbeidstittel Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell og har følgjande hovudmålsetting: Auke kunnskap og medvit om villrein og ...

(Publisert:01.05.2018 Sist endret:10.01.2020)

Forvaltingsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR

Høringsuttalene finn du i lenka under

(Publisert:29.02.2016 Sist endret:29.08.2018)

Eldre forvaltningsplanar

  Under finn du gjeldande forvaltningsplanar. Desse er under revidering, me forventar ein samla ny forvaltingsplan innan 2014. For byggesakar har styret vedteke ein "Byggerettleiar for SVR" som gjelder fram til ny forvaltingsplan er godkjend. Du kan lese meir om dette under "Ny forvaltningsplan".

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.08.2018)

Skjøtselplanar

  Skjøtselplanar laga for delar av verneområda.

Verneforskrifter

Reinrose

  Verneforskrifta inneheld ramma for vernet og fortel om kva offentlege aktørar som har forvaltningsansvar i områda. Dei inneber vernereglar om landskap, planteliv, dyreliv, kulturminne, ferdsel, motorferdsel, forureining og støy i verneområdet.

Kongelege resolusjonar

Fotturist i Vormedalsheia landskapsvernområde

  Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd». Avgjerdene som blir gjort av regjeringa samla i statsrådet under leiing av Kongen, blir kalla kongelege resolusjonar. Verneforskrifter skal etter naturmangfaldslova bli vedteke av Kongen i statsråd. I samband med handsaming og vedtak av Kongen i statsråd, vert det utarbeida eit ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.08.2018)

Besøksstrategi for SVR - endeleg godkjent

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)