Til startsiden

Planar og publikasjonar


 

Under finn du planar, dokument, rapportar og foredrag som omhandlar SVR, samt noko meir generell litteratur om verneområde forvaltning.


Forvaltingsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR

Høringsuttalene finn du i lenka under

(Publisert:29.02.2016 Sist endret:29.05.2017)

Eldre forvaltningsplanar

  Under finn du gjeldande forvaltningsplanar. Desse er under revidering, me forventar ein samla ny forvaltingsplan innan 2014. For byggesakar har styret vedteke ein "Byggerettleiar for SVR" som gjelder fram til ny forvaltingsplan er godkjend. Du kan lese meir om dette under "Ny forvaltningsplan".

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.03.2016)

Skjøtselplanar

  Skjøtselplanar laga for delar av verneområda.

Verneforskrifter

Reinrose

  Verneforskrifta inneheld ramma for vernet og fortel om kva offentlege aktørar som har forvaltningsansvar i områda. Dei inneber vernereglar om landskap, planteliv, dyreliv, kulturminne, ferdsel, motorferdsel, forureining og støy i verneområdet.

Kongelege resolusjonar

Fotturist i Vormedalsheia landskapsvernområde

  Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd». Avgjerdene som blir gjort av regjeringa samla i statsrådet under leiing av Kongen, blir kalla kongelege resolusjonar. Verneforskrifter skal etter naturmangfaldslova bli vedteke av Kongen i statsråd. I samband med handsaming og vedtak av Kongen i statsråd, vert det utarbeida eit ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.02.2016)

Brosjyre og årsmelding

Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

  I tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida årsmeldingar som både viser status for verneområda og tiltak som er gjennomført.  

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:26.12.2012)

Fagrapportar

   Her har me samla aktuelle fagrapportar innafor tema som villrein, botanikk, kulturminne og geologi og landskap.     

Foredrag og presentasjonar

Uvêr har skapt stein og vardar om til isskulpturar

  Her ligg nokre av foredraga og presentasjonane som verneområdeforvaltarane har holdt på ulike møte og seminar.

(Publisert:03.12.2012 Sist endret:16.10.2015)