Til startsiden

Verneområdestyret på synfaring til Blåsjø/Steinbuskaret

2. og 3. september dreg verneområdestyret på synfaring til områda ved Blåsjø, Storevassdammen og Steinbuskaret. Formålet med turen er å bli bedre kjende i ein del av verneområdet som er sterkt prega av kraftutbygging og konflikter mellom viktige trekkvegar for villreinen og menneskeskapte inngrep og aktivitetar.

Under synfaringa har verneområdestyret også styremøte. Sakspapira er lagt ut på denne heimesida.

 

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

ST 26/14

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

 

ST 27/14

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

 

ST 28/14

Referatsaker

 

 

 

ST 29/14

Orienteringssaker

 

 

 

ST 30/14

Søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av skjøtselplan/lyngheiprosjekt i Bygland og Åseral kommunar

 

2014/2391

 

ST 31/14

Vurdering av nasjonalpark som verneform

 

2014/3412

 

ST 32/14

Søknad om dispensasjon om helikoptertransport i Dyraheio landskapsvernområde, Gnr/Bnr 56/1, Suldal kommune, Jon Bråtveit

 

2014/3472

 

ST 33/14

Svar på klage jf. vedtak AU-sak 20/2014- Angående dispensasjon til snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene og Frafjordheiene landskapsvernområde- Sandnes Røde Kors Hjelpekorps

 

2014/3310

 

ST 34/14

Storåprosjektet - Sira-Kvina sin førespurnad om igangsetting av konsekvensutgreiingar

 

2014/3437

 

ST 35/14

Høringsuttale til konsekvensutgreiingsprogram for kraftlinja Sauda-Lyse i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune

 

2014/3438

 

ST 36/14

Eventuelt

 

 

                 

 Sakspapira kan du lese her.

 

(Publisert:22.08.2014)