Til startsiden

Virus og parasittar hjå villreinen i Setesdal og Ryfylke

Villreinbukk
Villreinbukk, Foto: Jon Erling Skåtan

Veterinærinstituttet samla i 2013 inn prøver frå villrein felt i Setesdal Austhei, Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiane og Snøhetta. Formålet var å kartlegge omfanget av lungeorm, hjernemark og ulike virusinfeksjonar. Rapporten er no klar og viser at hjernemark er vanleg i Setesdal Austhei og  Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiane,  men førekjem sjeldan i Snøhetta. Lungeorm er svært vanleg i alle tre områda. Det same gjeld enkelte virussjukdomar.

Veterinærinstituttet skrivar mellom anna dette i rapporten:

"Hjernemark. Undersøkelsen viste at hjernemark var svært vanlig forekommende i Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke hvor henholdsvis 83% og 79% av de voksne dyrene hadde larver i avføringen. Dette i motsetning til Snøhetta, hvor bare 13% av de voksne dyrene var positive. Denne forskjellen har høgst sannsynlig sammenheng med lavere sommertemperaturer i Snøhetta-området, sammenliknet med de to andre villreinområdene. Hjernemarklarvene som skilles ut i avføringen må gjennomgå en videreutvikling i snegl før de kan smitte nye dyr, og denne utviklingen i snegl er svært temperaturavhengig. I områder med generelt lave sommertemperaturer (Snøhetta) vil denne utviklingen bare i mindre grad fullføres, og få dyr vil dermed smittes.

Tyngre hjernemarkinfeksjoner kan utløse sjukdomssymptomer som svakhet (lammelse) i bakparten eller generell svakhet. I blant ses også symptomer på hjerneskade. Sjukdomssymptomer ses fortrinnsvis hos kalver og er knyttet til parasittskade i forbindelse med parasittens utvikling til kjønnsmodne ormer i dyrenes hjerne og ryggmarg.

-----

Lungeorm Undersøkelsen viste at lungeorm var svært vanlig forekommende i alle de tre villreinområdene: 43-100% av dyrene i de forskjellige aldersgruppene skilte ut lungeormlarver i avføringen (Tabell 1). Denne parasitten har en raskere utvikling enn hjernemark, og også smitta kalver vil normalt skille ut larver i avføringen på jakttidspunktet. Larvemengden som ble påvist var generelt sett lave, noe som tyder på moderat grad av infeksjon. Men enkelte dyr hadde tyngre infeksjoner. Tunge infeksjoner med lungeorm kan utløse hoste/lungebetennelse.

-----

Virus. Spesielt Alphaherpes-virus var vidt utbredt (43-63% av undersøkte dyr). Hos tamrein er det identifisert et reinsdyr-spesifikt Alphaherpes-virus som er satt i forbindelse med øyebetennelse, og som også kan gi infeksjon i luft- og kjønnsveier og være årsak til abort hos rein. Høgst sannsynlig er det dette viruset vi har påvist antistoffer mot i villreinpopulasjonene - noe som vil bli nærmere klarlagt."

Heile rapporten kan du lese her.

 

 

(Publisert:12.09.2014)