Til startsiden

Villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Ope møte om villrein – for alle med interesse forvillrein, villreinjakt og villreinfjell

Torsdag 8. november – kl. 18.00– Hotel Utsikten, Kvinesdal

Kristian Eiken Olsen er til dagleg jaktkonsulent i Statskog.Han vil fortelje om praktiskvillreinjakt. Her er det mykje å hente anten du er røynd jeger eller bare er nysgjerrigpå korleis ein kjem i gong.

Lena Romtveit kjem frå Norsk Villreinsenter sør på Skinnarbu. Ho vil fortelje om korleisvillreinen nytter sørområda i setesdalsheiene og korleis bruken har endra seg over tidsom følgje av menneskeleg påverknad og naturlege variasjonar.

Møtet er gratis og ope for alle. Trekning av flotte premiar på inngangsbillettsom vert delt ut når du kjem. Enkel servering.

Arrangør er verdiskapingsprosjektet (sjå omtale nedanfor) i samarbeid med viltnemndai Kvinesdal kommune og Kvinesdal villreinlag. Spørsmål til arrangementet kan rettasttil forvaltningssekretariatet for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheianeog Frafjordheiane (SVR) v/Jørn Haug. Tlf. 95 20 70 83

.Arrangementet er ein del av verdiskapingsprosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellder verneområdestyret for SVR er prosjekteigar. Dette er eit fire-årig prosjekt med føremål å aukekunnskap og medvit om villrein og villreinfjell slik at arten og leveområda vert ivareteken. Gjennomein rekke arrangement og tiltak ønskjer ein å bidra til positivitet og eigarskap til villrein og villreinfjell.Kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn, villreinlag

(Publisert:24.10.2018)