Til startsiden

Protokoll frå møte i verneområdestyret 3. september 2014

Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio.
Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

2. og 3. september hadde verneområdestyret synfaring i Steinbuskaret biotopvernområde, styremøte på Storsteinhytta og orientering om kraftutbyggingane i Blåsjøområdet. Styret handsama 11 saker. Møteprotokollen er lagt ut på denne heimesida.

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

ST 26/14

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

 

ST 27/14

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

 

ST 28/14

Referatsaker

 

 

 

ST 29/14

Orienteringssaker

 

 

 

ST 30/14

Søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av skjøtselplan/lyngheiprosjekt i Bygland og Åseral kommunar

 

2014/2391

 

ST 31/14

Vurdering av nasjonalpark som verneform

 

2014/3412

 

ST 32/14

Søknad om dispensasjon om helikoptertransport i Dyraheio landskapsvernområde, Gnr/Bnr 56/1, Suldal kommune, Jon Bråtveit

 

2014/3472

 

ST 33/14

Svar på klage jf. vedtak AU-sak 20/2014- Angående dispensasjon til snøskuterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene og Frafjordheiene landskapsvernområde- Sandnes Røde Kors Hjelpekorps

 

2014/3310

 

ST 34/14

Storåprosjektet - Sira-Kvina sin førespurnad om igangsetting av konsekvensutgreiingar

 

2014/3437

 

ST 35/14

Høringsuttale til konsekvensutgreiingsprogram for kraftlinja Sauda-Lyse i Vormedalsheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune

 

2014/3438

 

ST 36/14

Søknad om transport med helikopter i samband med produksjon av rakfisk - Jan Brekke - Pytten i Bygland kommune

 

2014/3528

 

ST 37/14

Eventuelt

 

 

     

 

Møteprotokollen kan du lese her.

         

 

(Publisert:08.09.2014)