Til startsiden

Møteprotokoll frå styremøte 01/2014

Verneområdestyret hadde møte 9. januar i Kristiansand.

Første post på dagsorden var eit totimars fellesmøte mellom styret og rådgjevande utval om arbeidet med den nye forvaltingsplanen for SVR. Presentasjonen som vart lagt fram av sekretariatet, er lagt ut på denne heimesida saman med møteprotokollen.

 

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhald

 

Arkiv-

saksnr

ST 1/14

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

2003/2670

ST 2/14

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

2003/2670

ST 3/14

Referatsaker

 

2003/2670

ST 4/14

Orienteringssaker

 

2003/2670

ST 5/14

Forlenging av løyve til løypekjøring med snøskuter i Frafjordheiane landskapsvernområde - Gjesdal og Sirdal kommuner, Inge Marton Østebø

 

2013/1018

ST 6/14

Søknad om dispensasjon til motorferdsel i SVR i samband med forskings- og overvakingsarbeid på villrein

 

2013/5696

ST 7/14

Bestillingsdialogen 2014 - Søknad om midler til skjøtsels og tilretteleggingstiltak i SVR-områdene

 

2013/5793

ST 8/14

Søknad om oppsetting av to båthus i Bykle Statsallmenning - Bykle fjellstyre

 

2013/2707

ST 9/14

Søknad om støtte til prosjektstilling for å utvikle aktivitetstilbod i Setesdal - DNT Sør

 

2013/5063

ST 10/14

Søknad om dispensasjon til bygging av vedbu på Øvre Espedalsstølen, Frafjordheiane landskapsvernområde SVR , bnr/bnr 48/1 -12 - Forsand kommune, Tommy Espedal

 

2013/5329

ST 11/14

Søknad om rivning og nybygg av hytte i Grydalen på 2/36 i Sirdal kommune - Kari Nilssen Hølland

 

2013/5792

ST 12/14

Eventuelt

 

2003/2670

 

(Publisert:16.01.2014 Sist endret:08.03.2014)