Til startsiden

Møte i verneområdestyret torsdag 3. desember

Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio.
Vinterfjell. Kringlenuten og Snønuten i Dyraheio., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

Verneområdestyret i SVR er kalla inn til eit siste møte 3. desember. Møtet er på Sølvgarden Hotell, Rysstad i Setesdal. Møtet startar kl 10 med ei oppsummering av dei fire åra det sittande verneområdestyret no har lagt bak seg.

 Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

ST 28/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

 

ST 29/15

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

 

ST 30/15

Referatsaker

 

 

 

ST 31/15

Orienteringssaker

 

 

 

ST 32/15

Svar på søknad om dispensasjon til riving/ bygging av ny driftshytte i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene landskapsvernområdet, Åseral kommune- Atle Korsmo

 

2015/4925

 

ST 33/15

Førespurnad om innføring av prøveordning med open bom på båtrampa ved Roskreppfjorden under villreinjakta 2016

 

2015/4991

 

ST 34/15

Søknad om bruksendring av bu - Jone Haugland - Hægebostad kommune

 

2015/4891

 

ST 35/15

Søknad om dispensasjon til  rivning og bygging av ny driftehytte i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene landskapsvernområdet ved Solhellarkvæven i Sirdal kommune.

 

2015/5085

 

ST 36/15

Søknad om å arrangere stiløpet Haukeli Ultra Trail i Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopvernområde i Suldal kommune - Stavanger turistforening

 

2015/5158

 

ST 37/15

Søknad om riving av eksisterande hytte og bygging av ny hytte på Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane landskapsvernområde - gnr/bnr - 48/1 - Forsand kommune - Arvid Espedal

 

2015/4070

 

ST 38/15

Rapport "Næring på Heibergkulturen"

 

2015/5251

 

ST 39/15

Søknad om midlar til drift av verneområdestyret i 2016

 

2015/4817

 

ST 40/15

Innmelding av behov for tiltaksmiddel i 2016

 

2015/5076

 

ST 41/15

Eventuelt

 

 

                 

 

 

 

 

(Publisert:30.11.2015)