Til startsiden

Innkalling til møte i Arbeidsutvalet for SVR

Arbeidsutvalet i SVR er innkalla til møte ferdag 19. april. 12 saker står på saklista.

Fire saker gjeld søknad om løyve til å sette opp permanente bruer på løypenettet til Stavanger Turistforeining (STF).  I tillegg er det og to søknader frå SNO om å sette opp to basestasjonar for radiosamband og ein søknad om erosjonsdempande tiltak frå Statkraft.

Størst interesse har nok likevel forslaget til høyringsuttale til konsekvensutgreiingsprogrammet i samband med planane til Norsk Hydro om Tverråprosjektet.

Sakliste

Utvals-

saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

AU 22/13

Godkjenning av saksliste og innkalling

 

2003/2670

AU 23/13

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

 

2003/2670

AU 24/13

Orienteringssaker

 

2003/2670

AU 25/13

Høyringsuttale til konsekvensutgreiingsprogram for Tverrå kraftverk i Holmevassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde og Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Suldal, Vinje og Bykle kommuner

 

2013/1886

AU 26/13

Søknad om dispensasjon til etablering av permanent basestasjon for radiosamband på Skrålletødnane i SVR - Sirdal kommune

 

2013/1517

AU 27/13

Søknad om dispensasjon til etablering av permanent basestasjon

 

2013/1516

AU 28/13

Søknad om dispensasjon til bygging av permanent bru over Leitesånå, Frafjordheiane landskapsvernområde - gnr/bnr 621 og 62/3 i Gjesdal kommune - Stavanger Turistforening v/ Bygg-Kon A/S

 

2013/1002

AU 29/13

Søknad om dispensasjon til bygging av permanente bruer over Knutsånå og Kvitlå i Lusaheia landskapsvernområde, gnr/bnr, 123/3 i Hjelmeland kommune - Stavanger Turistforening v/ Bygg-Kon A/S

 

2013/952

AU 30/13

Søknad om bygging av ny bru ved Hovatn i Bykle kommune

 

2013/1004

AU 31/13

Søknad om dispensasjon til å erstatte gammel hengebro med permanent bro over Tarjeisåna ved Taumevatn i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Stavanger turistfornening, Sirdal kommune

 

2013/1003

AU 32/13

Statkraft - Søknad om dispensasjon til gjennomføring av erosjonsdempande tiltak ved Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr, 40/1 og 40/2, Suldal kommune

 

2013/1829

AU 33/13

Søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel i SVR landskapsvernområde - Lista jordskifterett - Sirdal kommune

 

2013/1513

AU 34/13

Eventuelt

 

2003/2670

 

(Publisert:12.04.2013 Sist endret:08.03.2014)