Til startsiden

Innkalling til konstituerande møte i verneområdestyret for SVR

Det nye verneområdestyret for SVR er kalla inn til møte tysdag 15. mars kl. 12.00.

Møtet startar med val av styreleiar, nestleiar og arbeidsutval for den komande styreperioden.

Styret har desse sakene på saklista:

Sakliste

ST 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 2/16 Konstituering av verneområdestyret for SVR, 2016 - 2019

ST 3/16 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

ST 4/16 Orienteringar

DS 1/16 Referatsaker

ST 5/16 Organisering av rådgjevande utval og administrativt kontaktutval i SVR, 2016 -2019

ST 6/16 Delegering av myndigheit til områdeforvaltarane i SVR, 2016 -2019

ST 7/16 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med arrangementet Vintergolf i Hovden landskapsvernområde

ST 8/16 Klage på avslag om bruksendring av bu

ST 9/16 Bestillingsdialogen 2016 - Prioritering av tiltaksmiddel for 2016

ST 10/16 Vidareføring av arbeidet med vurdering av ein nasjonalpark i sentrale delar av SVR

ST 11/16 Høring av revisjonsdokument for Sira Kvina reguleringa

ST 12/16 Eventuelt

(Publisert:07.03.2016)