Til startsiden

Færre fugl i fjellet. Halvering av rypebestanda

NINA har publisert resultat av eit omfattande overvakingsprogram på fugl som hekkar i fjellet. Overvakinga gjeld både Noreg, Sverige og Finland og er gjennomført frå 2002 til 2012.

Forskarane fann ei gjennomsnittleg bestandsnedgang på 30 % i perioden og ein reduksjon i 9 av 14 fugleartar som hekkar i fjellet. I Noreg var det nedgang i 9 av 10 fugleartar. Bestanda av hekkande rype er etter desse målingane meir enn halvert i den same perioden.

 

Forskarane seier dette om årsakene:

"I følge Kålås er det slett ikke uvanlig at antallet fugler som hekker i fjellet svinger i antall fra år til år. Men dette er første gang forskerne ser en bestandsnedgang hos flere arter samtidig i et så stort geografisk område. Årsaken til nedgangen er ikke kjent, men forskerne mener den kan være relatert til klimaendringer. 

–Med de klimaendringene vi nå ser forventer vi at arter forskyves stadig lenger opp i fjellet. Dette sammen med endrede miljøforhold vil føre til en nedgang i bestandene for de fugleartene som har sterkest tilknytning til fjellet. 

Undersøkelsen viser at gjennomsnittstemperaturen var én grad varmere enn normalt i alle de tre landene gjennom hele tiårsperioden. I tillegg var det også mer nedbør i samtlige områder.

Standfugler og arter som overvintrer nær Norge, som for eksempel ryper, bjørkefink og gråsisik, bruker mer tid i fjellregionen. Disse fuglene har gått sterkere tilbake enn arter som overvintrer lenger sør, som steinskvett og rødstjert, og bare har et kort opphold i hekkeområdet. Dette tyder på at årsaken til nedgangen er å finne i hekkeområdene, sier Kålås.

Nedgangen synes å gjøre seg gjeldene over store områder. Forskerne fant nemlig den samme utviklingen både for fugl som i finnes over skoggrensa og de som oppholder seg i fjellbjørkeskogen. Både for fjellrype og lirype registrerte forskerne mer enn en halvering av hekkebestanden i løpet av perioden.

–Det at vi ser en samtidig nedgang for så mange arter, og over så store områder gjør resultatene særlig interessante.  Overvåkingsdata for kommende år vil være svært viktig for å gi oss mer innblikk i de endringer som nå ser ut til å pågå i våre fjellområder, mener Kålås."

Fjellbjørkeskogsarter:

 • Lirype (hønsefuglart) - Signifikant nedgang
 • Blåstrupe (spurvefuglart) - Tendens til nedgang
 • Rødstjert (spurvefuglart) - Stabil bestand
 • Rødvingetrost (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Løvsanger (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Bjørkefink (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Gråsisik (spurvefuglart) - Signifikant nedgang


Fjellarter - snaufjellet:

 • Fjellrype (hønsefuglart) - Signifikant nedgang
 • Heilo (vadefugart) - Stabil bestand
 • Fjelljo (måkefuglart) - Tendens til økning
 • Heipiplerke (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Steinskvett (spurvefuglart) - Tendens til nedgang
 • Lappspurv (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Snøspurv(spurvefuglart) - Signifikant nedgang
(Publisert:12.12.2013 Sist endret:08.03.2014)