Til startsiden

Faggruppe foreslår forenkling av forvaltinga i utmark

Verneområde skilt
Verneområde skilt, Foto: Guro Sødergren

Regjeringa oppnemnde i haust ei faggruppe som skulle vurdere "en fragmentert utmarksforvalting" og kome med forslag til forenkling. Gruppa har no levert rapport. Rapporten vil bli sendt på høyring.

"Faggruppen foreslår blant annet at:

  • Kommunene bør få flest mulige oppgaver
  • Brukere skal ha kun én dør inn til utmarksforvaltningen ved at kommunene skal koordinere alle de andre forvaltningsenhetene.
  • Villreinnemnder og verneområdestyrer slås sammen til et utmarksstyre for å få en mer samordnet forvaltning.
  • Det bør utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser i utmarksforvaltningen."

"Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener faggruppen har lagt fram et viktig grunnlag for videre politisk arbeid.

- Rapporten gir oss viktige innspill til hvordan vi kan forenkle utmarkforvaltningen. Målet er å styrke lokaldemokratiet, og vi ser at det er et stort lokalt engasjement knyttet til dette temaet. Vi vil gjennomføre en åpen høring av faggruppens forslag. Vi håper og tror at vi vil få mange gode innspill til det videre arbeidet med forenkling av utmarksforvaltningen, sier Jensen.

I rapporten slås det fast at dagens utmarksforvaltning er komplisert, uoversiktlig og til dels utilgjengelig for brukerne. Næringsliv, lokalbefolkning og interessegrupper forstår ofte ikke hvor man skal henvende seg.

Samordningen er for dårlig, noe som fører til at en bruker kan få motstridende vedtak i samme sak. Saksbehandlingstiden er for lang og det brukes unødvendig mye ressurser i forvaltningen.

Faggruppen peker på at statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene. Samtidig forutsetter faggruppen at kommunene bør få økt kompetanse og kapasitet, slik at de kan ivareta nye oppgaver på en god måte."

(Frå heiemsida til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.)

 Heile rapporten er tilgjengeleg på

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Forenkling-av-utmarksforvaltningen.html?id=776569

(Publisert:05.12.2014)