Motorferdsel

 

Nasjonalparken

Stillhet og fravær av motordur er et av karaktertrekkene ved urørt natur. Det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel på et minimum i Forollhogna nasjonalpark.

All motorferdsel i nasjonalparken er som utgangspunkt søknadspliktig etter verneforskriften. Dette gjelder også redningsøvelser (øvelses-/treningsvirksomhet) i regi av Røde Kors Hjelpekorps og lignende organisasjoner. 


Veiledning og søknadsskjema

I nasjonalparken skal de fleste søknadene behandles både etter verneforskriften (av nasjonalparkstyret) og i kommunen etter lov om motorferdsel i utmark. Ta kontakt med kommunen for veiledning og søknadsskjema.

Bruk gjerne kommunenes egne søknadsskjema for motorferdsel i utmark og send søknad direkte til kommunen. Husk kart med angivelse av trasè. Kommunen skal sørge for å videresende søknaden til nasjonalparkstyret.

I de tilfeller det kun kreves tillatelse etter verneforskriften kan søknad sendes direkte til nasjonalparkstyret (eks. kjøring i landbruksnæring - se nedenfor)


Transport i landbruksnæring i nasjonalparken

Motorferdsel som er automatisk tillatt etter lov om motorferdsel i utmark, skal kun behandles etter verneforskriften. Eksempel: utkjøring av saltsteiner (kjøring i landbruksnæring). 

Søknad kan sendes direkte til nasjonalparkstyret: fmtlpost@statsforvalteren.no

Mest mulig av nyttetransport bør foregå på vinterføre, men ikke seinere enn 15.april. Det skal føres kjørebok for all transport i nasjonalparken.


Flerårige tillatelser

Det tas sikte på å gi flerårige tillatelser til faste og nødvendige transportoppdrag som frakt av ved og utstyr til hytter, buer og setre, utkjøring av saltstein o.l. i nasjonalparken. Transport skal generelt begrenses til det nødvendige. Nåværende nasjonalparkstyre har mulighet til å gi flerårige tillatelser frem til 15.april 2024, før nytt styre tar over forvaltningen.


Landskapsvernområdene

Alle søknader om motorferdsel i landskapsvernområdene i Forollhogna behandles kun av kommunen etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Ta kontakt med kommunen for å avklare om ferdselen er søknadspliktig eller ikke. All ferdsel skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø og mennesker.

Grunneier

Grunneier kan nekte eller begrense motorisert transport på egen eiendom. På statsallmenning har Statskog delegert til kommunene å ivareta grunneiers interesser i motorferdselsaker.

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:05.01.2021)