Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er hjemlet i verneforskriften for Varangerhalvøya (§ 5). Den skal være et hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og skal avklare og konkretisere verneforskriftene. Den skal si noe om hva kan/kan ikke tillates av ulike aktiviteter, og hvor mye som kan tillates av et tiltak. Planen skal gi en avklaring av de ulike brukerinteressene. Den skal også inneholde en plan for skjøtsel og tiltak i verneområdene.

Status per i dag:
  • Styret har i løpet av 2011 gjennomgått planen, men det gjenstår å justere dokumentutkastet slik at styrets ønskete endringer kommer med.

 

Hva gjenstår?

  • Faglig rådgivende utvalg skal få forvaltningsplanen til gjennomlesning og kommentering.
  • Faglig gjennomgang /godkjenning (Direktoratet for naturforvaltning)
  • Offentlig høring
  • Endelig godkjenning (Direktoratet for naturforvaltning)

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.10.2017)