Verneområdestyret

Verneområdestyret for Trollheimen er av Miljøverndepartementet gitt forvaltningsmyndighet for verneforskriftene for:


  -  Trollheimen landskapsvernområde
  -  Innerdalen landskapsvernområde
  -  Svartåmoen naturreservat
  -  Minilldalsmyrene naturreservat

Arkivfunksjonen for Verneområdestyret for Trollheimen ligger hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Postadressen til Verneområdestyret for Trollheimen er:

Verneområdestyret for Trollheimen

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Digitalt postmottak er: fmtlpost@fylkesmannen.no

 

Verneområdeforvalterne er ansatt av Fylkesmannen i Trøndelag, men har  kontorsted i Rindal sammen med lokalt SNO.


Vedtekter

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf. Klima og Miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet i forskrift av 20. oktober 2015 (FOR-2015-10-20-1905), fastsatt vedtektene for  verneområdestyret for Trollheimen gjeldende fra 31.03.2017.

Styremedlemmer

Verneområdestyre for Trollheimen består av følgende medlemmer:

Arbeidsutvalg

Leder:        Ola T Heggem Nestleder:  Margrethe Svinvik Medlem:     Lilly Gunn Nyheim                    Medlem:     Eystein Opdøl Medlem:     Maja Britt Renander Personlig vara for maja Britt Renander:Gustav Kant Vara for øvrige AU medlemmer: 1. Are Hilstad 2 ...

Faglig Rådgivende Utvalg

Organisasjon Representant Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal / ved Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Øystein Folden Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sør Trøndelag Asbjørn Hovdal Trondhjem Turistforening Randi Horghaugen Kristiansund og Nordmøre Turistforening Erik Gudmundsen Kraftregulantene Arild Magne Gjerdevik Trollheime ...

Møtekalender

Søknadsfrist Saker som skal behandles av Verneområdestyret bør normalt være sendt  1 måned før neste styremøte. Kurante saker i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen kan behandles delegert av verneområdeforvalter. Møteinnkalling og saksdokumenter Møter i Verneområdestyret for Trollheimen er åpne offentlige møter, der alle som vil kan være tilhørere. Møteinnkalling og ...

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.03.2015)