Oppstarta tiltak

Skilting er ein del av tiltaka.
Skilting er ein del av tiltaka., Foto: Nils Kvamme


Det er kvart år ei rekke tiltak som vert gjennomført i verneområda. Under er ei liste over prosjekt som er i gang.

Tiltaka vert vurdert og prioritert av Stølsheimen verneområdestyre. Det kan vere vedlikehald og opprusting av infrastruktur, informasjonstiltak eller årleg skjøtsel. Finansiering av tiltak kan vere spleiselag mellom myndigheiter, organisasjonar og/eller private. Verneområdestyret søkjer blant anna kvart år om midlar til tiltaksprosjekt sentralt saman med SNO. 

Prosjekt Oppstart Planlagt avslutning  Årleg oppfylging
Stirestaureringsprosjektet 2011 2014  
Skjøtsel av stølen Solrenningane 2010   x
Skjøtsel av Ytstestølen Geithus 2012   x
Informasjonstavler innfallsportar 2012 2014  
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:14.01.2014)