Gjennomførte tiltak

Steinlegging av sti
Steinlegging av sti, Foto: Nils Kvamme


Sidan opprettinga av verneområde med vedtaket av verneforskrifta 1990, har det vorte gjennomført og iverksett ei rekke tiltak og prosjekt i verneområdet.

Under er nemnt to prosjekt som verneområdeforvaltninga har finansiert og styrt. I tillegg kjem fleire mindre tiltak eller prosjekt som er gjennomført av private eller frivillige organisasjonar. 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)

Rosete i Arnafjorden

På liastølen Rosete er det hogd ned kratt og skog, og selbøen er slått i 2010 og 2011. Med nytt gras på selbøen, har sauene tatt i bruk att området til beite.

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:03.01.2013)

Fossesete i Arnafjorden

Fosseste er rydda for skog og kratt, og stølshuset er restaurert. Det går sti forbi stølen. Denne vert mykje nytta av folk i bygda, og av andre som går turar i Stølsheimen. 

(Publisert:20.12.2012)