Møtekalender 2019

Følgende møteplan er fastsatt for Stabbursdalen nasjonalparkstyre for 2019:

Februar

Mai

Oktober

Desember

19. februar

7. mai

28. oktober

9. desember

 

Nasjonalparkstyresamling for 2019 er ikke satt.

Dialogmøte med reindrifta ønskes gjennomført 19. februar 2019.

Styret ønsker å gjennomføre en kompetansehevende fagtur i forbindelse med styremøtet i september.

Det ble gjennomført et telefonmøte 20. september 2019

Rådgivende utvalgs møte er satt til 28. oktober 2019.