Møtekalender 2018

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Følgende møteplan er fastsatt for 2018:

Februar

Mars

Mai

August

November

5. februar

19. mars

7. mai

27.- 30. august

29.- 30.november

 

Endringer i møteplan kan forekomme - oppdateringer vil skje fortløpende:

Dialogsmøte med reindriften ønskes gjennomført 5. februar.

Det ble avholdt et telefonmøte 27. februar.

Arbeidsgruppa om beiteskader er satt til 7. mai.

Nasjonalparkstyresamling er satt til 6. – 7. juni. Det ble avholdt et styremøte under denne samlingen.

Styret ønsker å gjennomføre en kompetansehevende fagtur i august, som inkluderer et styremøte under fagturen.

Rådgivende utvalgs møte er satt til 29. november.