Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen er hjemlet i § 5 i verneforskriftene for både Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde. Den skal være et hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og skal avklare og konkretisere verneforskriftene. Den skal si noe om hva som er tillatt og rammene for det tiltaket det er gitt tilatelse til. Planen skal gi en avklaring av de ulike brukerinteressene. Den skal også inneholde en skjøtsel- og tiltaksplan for verneområdene.

 

Status per i dag:

Før Stabbursdalen nasjonalpark fikk lokal forvaltning med et politisk valgt styre arbeidet Fylkesmannen i Finnmark med å lage en forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. Denne forvaltningsplanen har vært til faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning. Den har også vært gjennom en offentlig høringsrunde. Etter dette har vært et opphold og forvaltningsplanen er ennå ikke ferdigstilt. Siden denne prosessen har tatt for lang tid vil forvaltningsplanen gjennom en ny arbeidsprosess:

- Styret vil holde arbeidsmøte(r) med det Rådgivende utvalg.
- Forvaltningplanen sendes til faglig gjennomgang i Miljødirektortatet.
- Forvaltningsplanen sendes ut på ny offentlig høringsrunde.
- Forvaltningsplanen sendes til endelig godkjenning hos Miljødirektortatet.