Tiltak

Søppelaksjon med Øytun folkehøgskole, Bårdfjorden på Seiland september 2012.
Søppelaksjon med Øytun folkehøgskole, Bårdfjorden på Seiland september 2012. , Foto: Lars H. Krempig

Hvert år gjennomfører nasjonalparkforvaltningen flere tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekter. Som regel skjer dette i tett samarbeid med det lokale naturoppsynet (SNO). Lokale organisasjoner, bygdelag og skoler kan også være sentrale i gjennomføringen av prosjekt.

For omtale av gjennomførte tiltak, se vår Facebook-side samt nyheter på denne hjemmesiden. Her ligger nyheter om søppelaksjon, flytebrygge, fotokonkurranse, utstilling, startpunkt Hønseby, merking av turløype og mye mer.

I forvaltningsplanen til Seiland/Sievju nasjonalpark har nasjonalparkstyret beskrevet hvilken grad av tilrettelegging man ønsker i parken, og hvor man ønsker å bygge opp startpunkt og innfallsporter. Forvaltningsplanen gir en helhetlig og overordnet plan for tiltak i parken, og bygger i stor grad på innspill fra lokale brukerinteresser.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:13.03.2019)

Tiltaksmidler fra Miljødirektoratet

Arbeid med ny flytebrygge i Store Bekkarfjord, som er finansiert gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet og støtte fra Alta Havn. Fra venstre nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes, Arnt T. Nilsen (Alta Havn) Kim Rune Sandnes og Kåre Kristiansen (Kristiansen Service AS) og Hans-Arild Hansen (Korsfjord og Komagfjord bygdelag).

For at nasjonalparkstyret skal få gjennomført tiltak i parken, er man i stor grad avhengig av økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknad om tiltaksmidler (tidligere bestillingsdialogen) er en årlig prosess som alle verneområdestyrer og alle fylkesmenn har med Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn, der en melder inn hvilke behov en har for midler og arbeidskraft i de ulike ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.03.2018)