Vedtekter

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes
Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.  

I brev datert 22. oktober 2010 fra statsråden i Miljøverndepartementet ble det vedtatt at det skulle etableres et nasjonalparkstyre for Seiland nasjonalpark i Finnmark. Vedtektene ble revidert i 2015 og oppdatert i 2020. 

Vedtektene lister opp formål, myndighetsområde, geografisk avgrensing, sammensetning av styret og oppgaver for styret.