Kongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er et vedtak fattet av Kongen i statsråd. Vedtak om vern blir fattet som kongelige resolusjoner. For hvert verneområde er det også utarbeidet et forarbeid som grunnlag for vedtaket.

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigste avgjørelsene formelt gjøres av «Kongen i statsråd».

Avgjørelser som blir gjort av regjeringen samlet i statsråd under ledelse av Kongen, blir kalt kongelige resolusjoner.

Verneforskrifter skal etter naturmangfoldsloven vedtas av Kongen i statsråd. I forbindelse med behandling og vedtak av Kongen i statsråd, blir det utarbeidet et forarbeid som grunnlag for forslaget til verneforskrift. Dette forarbeidet er viktig for å forstå og tolke verneforskriften.

Dersom der oppstår tvilstilfeller som en ikke klarer å avgjøre ut i fra verneforskriften, kan en se om det ligger føringer i kongelig resolusjon. Den er mye mer detaljert enn verneforskriften, og oppsummerer mange av de innspillene og vurderingene som er gjort i verneprosessen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.06.2019)