Vellykket folkemøte i Alta

 

Over 30 kloke hoder møttes i Alta Havn onsdag 6. mars for å diskutere forvaltningen av Seiland nasjonalpark. Det ble et møte med god diskusjon og mange ideer til den nye forvaltningsplanen.

Styreleder Bente Haug poengterte at møtet er et første steg i arbeidet med å gjøre forvaltning av nasjonalparken lokal. "Nasjonalparkforvaltningen i Norge har gjennomgått en stille revolusjon hvor myndighet og ansvar er flyttet fra fylkesmannens miljøavdeling til lokale styrer", sa hun i sin åpning av møtet.

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes fortalte om formålet med å opprette nasjonalpark på Seiland, og om arbeidet med forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen skal utdype de reglene som allerede finnes for parken (se verneforskriften), blant annet når det gjelder ferdsel og eventuell tilrettelegging for friluftsliv.

Store deler av møtet var viet spørsmål fra salen og diskusjon, og det kom mange gode innspill fra bygdelag, næringsliv, kommunen og andre brukere av parken. Flytebrygga i Bekkarfjord ble diskutert, det samme ble innfallsporter til parken, ønsker om merkede stier og bedre mobildekning, informasjon og skilting, og plukking av mineraler, for å nevne noe.

Nasjonalparkstyret vil jobbe videre med forvaltningsplanen, og har et mål om å sende inn et utkast til faglig gjennomgang hos Direktoratet for Naturforvaltning innen 2013. Innspill til dette førsteutkastet må sendes til nasjonalparkstyret innen 1. mai 2013 (se oppstartsmelding).    

Styret takker alle for et godt møte, spesielt de som kom med båt fra Kvalfjord og Hakkstabben, og de som hadde kjørt fra Kvalsund og Eidvågen. Vi ser fram til å holde tilsvarende møte på Hønseby grendehus torsdag 14. mars!

Over 30 personer var møtt fram på Alta Havn for å diskutere forvaltningen av Seiland nasjonalpark.

Over 30 personer møttes på Alta Havn for å diskutere forvaltningen av Seiland nasjonalpark.

Leder i Seiland nasjonalparkstyre Bente Haug ledet møtet. Her med Rune Somby fra SNO og Hanne Rosenberg fra nasjonalparkstyret.

Den største grunneieren på Seiland, Finnmarkseiendommen, var representert ved assisterende direktør Søren Karlstrøm.

 

På bildet ser vi blant andre Merete H. Bergly fra Hakkstabben og Altneset bygdelag, Alf- Aksel Pedersen fra Kvalfjord og Pollen bygdelag, næringssjef i Alta kommune Jørgen Kristoffersen, Søren Karlstrøm fra FeFo og Stig Erland Hansen fra Alta Adventure/Seiland House.

(Publisert:07.03.2013 Sist endret:11.06.2019)