Samling for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret: Vi jobber i lag!

Dronningene av søndre og nordre Seiland; Merete Bergly og Mimmi Bæivi. Det disse damene ikke vet om kamp for båtruter, bygdeskoler og lokalsamfunn er ikke verdt å vite.
Dronningene av søndre og nordre Seiland; Merete Bergly og Mimmi Bæivi. Det disse damene ikke vet om kamp for båtruter, bygdeskoler og lokalsamfunn er ikke verdt å vite. , Foto: Ingunn Ims Vistnes

På årets samling for rådgivende utvalg (RU) og nasjonalparkstyret sto de besøkende til Seiland i fokus.

Vil det komme flere besøkende til parken i årene framover? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Kan vi styre de besøkende, slik at det også gir en god utvikling for lokalsamfunnene? Hvordan kan nasjonalparken være en fordel og et gode for lokalbefolkningen?

Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes åpnet samlingen med et tilbakeblikk på styrets arbeid de siste 6 årene og hva vi har lært i arbeidet med lokal forvaltning. Så presenterte hun trender i reiselivet, med fokus på individualisering og digitalisering. Hun fortalte om besøksstrategien, som alle nasjonalparkene nå skriver på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette gir en god mulighet til å lage en overordnet plan for hvordan man ønsker å møte de besøkende, men har så langt også gitt noen utfordringer i det styret oppfatter som detaljstyring fra direktoratet. Til slutt fortalte hun om stedsutviklingsprosjektet i Varanger, der man ønsker å ha større lokal kontroll på besøkende til området. Kan dette være noe for Seiland eller for kysten av Vest-Finnmark?

Doktorgradsstipendiat Inga Marie Osestad Skavhaug fra UiT fortalte om sitt arbeid med lokalsamfunnenes forhold til verneområder, med spesiell fokus på Reisa nasjonalpark. Dette er et arbeid som akkurat har startet, og vi gleder oss til å høre enda mer om erfaringene herfra!

I den åpne diskusjonen ble mange tema tatt opp, men besøksforvaltning og en forventet økning i antall besøkende var et overordnet fokus hos flere. Det er stor oppslutning om konseptet «ekstrempark» i RU, der man framhever at Seiland er en krevende park uten tilrettelegging. Alle var også enig i at en besøksstrategi vil være et nyttig verktøy. Flere tok opp det økende antall turistfiskere rundt Seiland, og at man er bekymret for om det blir for mange av dem. Jon Håvar Haukland fra Alta kommune mente at det vil komme langt flere fotturister til Seiland enn det vi ser i dag, enten vi ønsker det eller ikke. RU var samstemt i at det er randsonene som først vil merke konsekvensene av en økning i antall besøkende, og at besøksstrategien må handle like mye om områdene rett utenfor parken som selve parken. Da må også flere parter være involvert i planen. 

I år hadde vi med oss totalt 8 personer fra RU: Bente Johanson fra Hammerfest og omegn turlag, Oddmund Pedersen fra Nordre Seiland friluftsforening, Merete Bergly fra Hakkstabben og Altneset bygdelag, Bjørn Dagfinn Johansen som driver med sau på nordre Seiland, Jon-Håvar Haukland fra Alta kommune, Tom Eirik Ness fra Hammerfest kommune, Mimmi Bæivi som representant for lokalhistorie-interesser, og Vigdis Nygård fra Alta og omegn turlag. Reindrifta, André Larssen fra Seiland Explore og Bjørn Arne Gjøvik fra Myrnes gård måtte alle melde avbud i siste liten på grunn av varslet ekstremvær.

Seiland House, Korsfjord og Komagfjord bygdelag, Alta folkehøgskole og Store Bekkarfjord Beitelag hadde meldt avbud.

Fra nasjonalparkstyret møtte leder Bente Haug, Svein Iversen, Anne Mette Bæivi, Arne Helstrøm Jørgensen, Brita Julianne Skum, Harald Bredesen, Ann-Kristin Engstad og Andreas Foss Westgaard. Fra forvaltningen møtte nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes og Rune Somby fra Statens naturoppsyn.

Samlingen ble holdt på Stengelsen fiskergård ved Altaelva, og avsluttet med nydelig middag og gode historier hos Trasti & Trine. Dagen etter hadde nasjonalparkstyret styremøte og møte med SNO om neste års tiltak. Vi takker for laget og alle gode innspill til styrets arbeid! 

(Publisert:14.03.2018 Sist endret:11.06.2019)