Nasjonalparkstyret sier nei til reingjerde

Kartet over viser omsøkt gjerdetrasé fra Jøfjorden til Olderfjorden markert med rød linje.
Kartet over viser omsøkt gjerdetrasé fra Jøfjorden til Olderfjorden markert med rød linje.

Seiland nasjonalparkstyre sa i styremøte 21. november nei til reingjerde mellom Jøfjorden og Olderfjorden. Styret sa opprinnelig ja – med en rekke betingelser – på styremøte i august, men snudde etter klage fra fylkesmannen og ny behandling av saken.

Kartet over viser omsøkt gjerdetrasé fra Jøfjorden til Olderfjorden markert med rød linje.

Reinbeitedistrikt 24B, som bruker den nordøstre delen av Seiland fra april til oktober, søkte i vår om å få sette opp reingjerde mellom Heastavággi/Skarddalen og Birranvággi/Olderbukt. Distriktet hadde gjerde her på 80-tallet, og ønsker gjerde for å hindre reinen i å trekke opp i det ulendte og krevende terrenget rundt og på Seilandsjøkulen og over mot nabodistrikt 24A. Hovedtraséen fra Øvrevatnet til Olderbukta er på ca 10 km, der rundt 7 km gjerde vil strekke seg mellom vannene i dalen. I tillegg kommer et gjerde på rundt 700 meter over sørenden av Gahpirvárri/Huefjellet, og et gjerde på rundt 1,4 km i Heastavággi/Skarddalen opp fra Jøfjorden (se kart). Gjerdet er tenkt å dekke de områdene langs traséen der det ikke er naturlige stengsler som vann og bratte skrenter.

Fra befaringen av gjerdetraséen i Birranvággi, august 2013.

Fra befaringen av gjerdetraséen i Birranvággi i august 2013, med reindrifta og nasjonalparkstyret. Foto: I. I. Vistnes.

Nasjonalparkstyret har hatt flere møter med reindrifta, blant annet en befaring i Birranvággi i august. Det er forståelse i styret for at gjerdet vil være viktig for reinbeitedistriktet.  

Argumentene om at gjerdet vil være skadelig for naturverdiene, trakk imidlertid det lengste strået da styret behandlet saken på nytt. Det er sannsynlig at gjerdet vil få negative konsekvenser for rovfugl og områder med myr og bekker. I tillegg er store deler av gjerdetraséen ikke kartlagt, og man kjenner ikke til plante- og dyreliv i disse områdene. I slike tilfeller skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt.

Et ja til reingjerde vil også få konsekvenser for liknende saker i Seiland nasjonalpark og i andre nasjonalparker.

Styreleder Bente Haug ga uttrykk for at saken var komplisert. “Vi savner klarere retningslinjer fra Miljødirektoratet om hvordan man skal avveie hensyn til reindrift og hensyn til naturverdier i nasjonalparker” uttrykte hun under møtet. “I forskriften for nasjonalparken står det tydelig at det skal være mulig å drive reindrift i Seiland nasjonalpark, men at hensynet til naturverdier kommer først. Avveiningen mellom nytteverdien og skadevirkningene av et reingjerde er ikke opplagt.” Et enstemmig styre bestemte seg til slutt for å avslå søknaden, og stemte for innstillingen.

Seiland nasjonalparkstyre vil be Miljødirektoratet om et møte for å utdype reindriftas stilling i verneområder, og vil også ta dette opp i det pågående arbeidet med forvaltningsplan for nasjonalparken.

(Publisert:13.01.2014 Sist endret:11.06.2019)