Nasjonalparkstyret møter reindrifta på nordre Seiland

Reindrifta er til stede i hele Seiland/Sievju nasjonalpark, og mange av sakene til nasjonalparkstyret dreier seg om tiltak i reindrifta. Det er derfor viktig at styret får kjennskap til driftsformer, arealbruk, utfordringer og framtidsplaner for reindrifta på øya.

Torsdag 14. mars fikk styret møte Nils Isak Sara, som sammen med Aslak A. A. Sara og Mikkel Nils A. Sara er reindriftsutøver i reinbeitedistrikt 24B. Dette distriktet dekker den nordøstlige delen av Seiland, og deler av distriktet går inn i nasjonalparken.

Møtet var preget av god dialog mellom Sara og nasjonalparkstyret. Flere av styremedlemmene kommenterte etterpå at de hadde hatt stort utbytte av møtet, spesielt i forhold til å skjønne tankegangen bak arealbruken. Sara forklarte hvordan distriktet bruker terrenget, med Seilandstunga som vårbeite før kalvemerking, og at reinen slippes sør for Eidvågen etter merking. Distriktet har fra gammelt av svømt eller prammet reinen over Vargsundet, men drømmer om en prammeplass og gjerdeanlegg i Vassbukta/Eidvågen, der man også kan ta ut slakterein og komme til med bil til dette formålet.

 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møter reinbeitedistrikt 24B på skolen i Hønseby. Rundt bordet: Anne Mette Bæivi, Randi Solli Pedersen, Nils Isak Sara, Karl Nikodemussen, Robert Wilhelmsen, Ronny Holm og Arne Helstrøm Jørgensen. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

Innenfor nasjonalparken fortalte Sara om distriktets ønske om et gjerde på strekningen Olderdalen – Langvatnet - Huefjellet og ned Skarddalen til Jøfjorden. Dette vil, i følge distriktet, forhindre at reinen trekker opp mot breen og sørover til nabodistriktet, og vil redusere behovet for gjeting og kjøring om sommeren. Distriktet startet arbeidet med et midlertidig gjerde sommeren 2012, uten at nasjonalparkstyret var informert om dette. Et eventuelt permanent gjerde vil være avhengig av tillatelser fra grunneiere, nasjonalparkstyret, reindriftsforvaltningen og berørte kommuner.  

Innfallsport til nasjonalparken fra Vassbukta ble også diskutert. Her stilte Sara seg negativ, da turisttrafikken går i kjerneområdene til deres sommer- og høstbeiter. Spesielt i september har reindrifta opplevd at turgåere og småviltjegere uforvarende har jaget reinen vestover, mens reinen egentlig skal drives østover mot prammeplassen på denne tiden. Sara foreslo i stedet at man bare legger opp til innfallsport i Hønsebybotn. For ordens skyld: Både Vassbukta og Hønsebybotn er områder som ligger i Hammerfest kommune og utenfor nasjonalparken, men det er viktige startområder for folk som vil inn i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret tar med seg innspillet i arbeidet med forvaltningsplan og i kontakten med Hammerfest kommune.  

(Publisert:12.04.2013 Sist endret:11.06.2019)