Forvaltningsplan ut på høring

 

Har du meninger om hvordan Seiland/Sievju nasjonalpark bør forvaltes? Da bør du lese forslaget til forvaltningsplan, som sendes ut på høring i disse dager. Nasjonalparkstyret ønsker alle innspill til planen velkommen. Frist for å sende inn høringssvar er 1. desember 2015.   

Foto: Eilert Sundt

Her finner du link til forvaltningsplanen.

Forvaltningsplanen for Seiland/Sievju nasjonalpark er en praktisk bruksanvisning for hvordan nasjonalparken skal forvaltes de neste 5-10 årene. Planen omtaler verneverdiene i parken, brukerinteressene og deres behov, lover og regler, oppsyn og kartlegging, og en plan over tiltak som man ønsker gjennomført. Den er ingen omkamp om vernet og kan heller ikke utvide eller innskrenke regelverket for parken, men skal konkretisere og utdype regelverket.

Nasjonalparkstyret legger opp til en aktiv forvaltning av Seiland nasjonalpark, der besøkende skal føle seg velkommen og få god informasjon på startpunkt nord og sør for parken, henholdsvis på Hønseby og Altneset. Samtidig skal særpreget ved parken som et villmarkspreget område bestå, og man legger ikke opp til merking av nye stier eller andre større inngrep i selve parken.

Planen skisserer retningslinjer for hvordan man skal holde motorferdsel på et minimum samtidig som reindriften skal få utøve sin næring. Den gir retningslinjer for blant annet byggesaker, reiseliv, uttak av stein og mineraler, og friluftsliv. Ferdsel til fots og enkelt friluftsliv er tillatt i norske nasjonalparker, og forvaltningsplanen gjør ingen endringer her.

Det vil bli arrangert åpne folkemøter om forvaltningsplanen tirsdag 20. oktober på Hønseby og torsdag 22. oktober i Alta. Møtene vil bli annonsert her på hjemmesiden og i lokalavisene. Dersom bygdelag, foreninger eller andre ønsker egne møter med forvaltningen, kan vi ordne det. Ta bare kontakt med nasjonalparkforvalter (se kontaktinfo under).  

Planen ligger også ute til offentlig ettersyn på rådhusene i Hammerfest, Kvalsund og Alta, samt på butikken på Hønseby.

Frist for å komme med høringsuttalelser til planen er 1. desember 2015. De sendes til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø, eller på e-post til nasjonalparkforvalteren på seiland@fylkesmannen.no. Nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes er tilgjengelig på tlf 41 43 44 01 ved spørsmål til planen.

(Publisert:02.10.2015 Sist endret:11.06.2019)