Flytebrygga i Bekkarfjord åpner for bruk fra 15. juni

Nasjonalparkstyret la i fjor ut en flytebrygge i Store Bekkarfjord, som skal gjøre ilandstigning enklere og sikrere for de som besøker fjorden. Store Bekkarfjord er imidlertid et av de viktigste kalvingsområdene for reindrifta på sørøst-Seiland, og nasjonalparkstyret ønsker ikke å bidra til økt trafikk i fjorden under kalvingen.

Flytebrygga skal derfor ikke brukes i perioden 25. april – 15. juni. Det er satt opp skilt på brygga som informerer om dette.

I løpet av barmarksesongen 2014 vil flytebrygga bli satt i bedre stand. Arbeidet er planlagt utført før fellesferien, og flytebrygga vil derfor tidvis være ute av drift i denne perioden. Ta kontakt med Alta Havn dersom du ønsker mer info om tidspunkt for dette arbeidet.

(Publisert:29.04.2014 Sist endret:11.06.2019)