Veslehjerkinntjønnin naturreservat

Våtmarksområde i høyfjellet.

To vatn og flere små tjern omkranset av myr og frodig sump. Viktig hekkeplass for vassfugl, særlig ender og vadere. Stor artsrikdom etter høyden over havet. Deler av myra er palsmyr (permafrost), en av de sørligste forekomstene i Norge. Området er sårbar for tråkk.

 


 

Verneforskrift for Veslehjerkinntjønnin naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

 

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)