Vesle Hjerkinn landskapsvernområde

Vesle Hjerkinn landskapsvernområde er et delområde i verne­plan for Rondane og Dovre (opprinnelig kalt verneplan for Rondane, jf. verneforskriften), som omfatter areal i Oppland og Hedmark fylker.

Området har et særpreget og vakkert natur- og kultur­landskap, og er en del av et stort, sammen­hengende fjellområde, med en del av den siste gjenværende bestand av Nord-Europas ville fjellrein og et rikt dyre- og planteliv. Området har også verne­verdige geologiske forekomster og landskaps­former. Området grenser i sør til Dovre nasjonalpark.

Formålet med Vesle Hjerkinn landskapsvernområde er å:

- ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap,
- ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, med en del av den siste gjenværende bestand av Nord-Europas ville fjellrein og et rikt dyre- og planteliv,
- ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.


Verneforskrift for Vesle Hjerkinn landskapsvernområde finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)