Myldingi naturreservat

Verneområdet ble først opprettet 22.12.1989, men utvidet da verneplan for Rondane ble vedtatt 24.10.2003.

Myldingi naturreservat ligger i Atndalen i lia vest for Atnsjømyrene. Fylkesgrensa mellom Oppland og Hedmark går i området langs Store Myldingi. I vest strekker området seg vestover mot Rondane nasjonalpark. I nord danner elva Vesle Myldingi grensa. Lavrik furuskog blir avløst av glissen bjørkeskog og snaufjell oppover i lia. Lisida mellom Store og Vesle Myldingi har en rekke velformete spylerenner. Et dypt gjel, Myldinggjelet, har ført dreneringen mot Langglupdalen. En terrasse i nedre del av Store Myldingi har en høyde som tilsvarer passoverløpet ved Frekmyr helt nord i Atndalen. Løsmaterialet som er avspylt fra lisiden innenfor området er transportert via Frekmyr til Grimsmoen. Høyden over havet er 710-1350 m.Totalarealet er på 12700 daa.

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske formelementer utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

 


 

 

Verneforskrift for Myldningi naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)