Hovdsjømyrene naturreservat

Hovdsjømyrene er en del av et stort, intakt myrlandskap som består av strengmyr, flatmyr og bakkemyr.

Formålet med fredningen er å bevare området i naturtilstand og som landskapselement med tilhørende flora og fauna. Landskapet stiger jevnt mot vest og nord. Ved Storhovden er terrenget småkupert, med gran og bjørkeskog. Vegetasjonen på Hovdsjømyrene får i tillegg til regnvann også tilførsel av vann som har vært i kontakt med mineraljord. Slike myrer kalles jordvannsmyrer og er å finne som strengmyr, flatmyr og bakkemyr innenfor naturreservatet. Disse myrtypene er karakteristiske for myrområder i dette høydelaget. Nøysom vegetasjon er dominerende, mens små partier har mer krevende vegetasjon. På tuene dominerer rusttorvmose. Store arealer har løsbunn (partier med liten bæreevne), og på disse er stivtorvmose vanlig. Vipe, storlom og trane er blant fugleartene som hekker innenfor naturreservatet.


 

Verneforskrift for Hovdsjømyrene naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:18.02.2020)