Hemmeldalen naturreservat

Hemmeldalen naturreservat i Midt-Østerdalen omfatter et villmarkspreget myr-, skog- og fjellområde, der et sammenfall av naturkvaliteter gjør området enestående og verneverdig. Villreinstammen i Rondane sør har kalvingslandet sitt her, og myr og skogområder er viktige vår- og sommer-beiter. Området har en spennende kvartærgeologi, og her finnes rike naturkvaliteter knyttet til myr, barskog og våtmark.

Landskapet er ”rolig”, og høyden varierer fra 600-1100 m, med Storbekkfjellet (1123 m) som høyeste punkt. I lavereliggende områder finnes åpne, vannrike myrflater. Den største sjøen er Øyungen, mens Søkkunda og Hemla er de største vassdragene.

Materialdekket ellers domineres av moreneavsetninger. I enkelte områderer det terrengformer fra siste istid som morenerygger, eskere og spylerenner. Skogkledte arealer finnes hovedsakelig i østlige områder, opp til 800-900 m. Området preges for øvrig av fjell-bjørkeskog og lavalpin heivegetasjon. Granskogen har et åpent preg. Myrvegetasjonen er fattig, med innslag av enkelte rikmyrpartier. Innenfor dette spektret er det stor variasjon i myr-typer. Områder har rike forekomster av våtmarksfugl som andefugl, vadere, lommer og trane.

 


 

Verneforskrift for Hemmeldalen naturreservat finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:01.08.2013 Sist endret:18.02.2020)