Grimsdalen landskapsvernområde

Grimsdalen landskapsvernområde ble opprettet ved kongelig resulosjon av 24. oktober 2003 som en del av verneplan for Rondane.

Landskapsvernområdet danner et belte mellom Dovre nasjonalpark i nord og Rondane nasjonalpark i sør. Grimsdalen er en av Norges lengste seterdaler med et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap med seterbebyggelse, setervoller, vegetasjon og kulturminner. Området omfatter viktige og mye brukte trekkområder for villreinen i Rondane. Landskapsvernområdet har særpregede geologiske forekomster og landskapsformer.

Formålet med opprettelsen av Grimsdalen landskapsvernområde er å:

- ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart,
- ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, med leveområder villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv,
- sikre viktige og mye brukte trekkområder for villreinen,
- ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.


Verneforskrift for Grimsdalen landskapsvernområde finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturdatabasen finnes her.

 

 

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)