Frydalen landskapsvernområde

Frydalen landskapsvernområde er et delområde i verneplanen for Rondane, som omfatter areal i Oppland og Hedmark fylker.

Området grenser til Rondane nasjonalpark og til Flakkstjønna natur­reservat. Landskapsvern­området har et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seter­landskap med seter­bebyggelse og seter­voller, vegetasjon og kultur­minner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Området er viktig som leve­område for villrein­stammen i Rondane, og det har et rikt dyre- og planteliv. Området har også verne­verdige landskaps­former.

Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvernområde er å:

- ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart,
- ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre-og planteliv,
- ta vare på landskapsformene.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.


Verneforskrift for Frydalen landskapsvernområde finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)