Dovre nasjonalpark

Dovre nasjonalpark er et snøfattig og ødemarkspreget fjellparti med runde og harmoniske topper som når opp i 1700 moh.

De første brukerne av området var jegere og fangstfolk som fulgte flokkene av villrein for nærmere 6000 år siden. Pilegrimsleden, middelalderens hovedferdselsåre mellom Østlandet og Trøndelag, byr på flotte natur- og kulturopplevelser.

Berggrunnen forvitrer lett og gjør sitt til at området har et svært rikt planteliv. Du finner så og si alle norske fjellplanter i området. Noen av dem er svært sjeldne og sårbare for klimaendringer.

Området fikk sin form da innlandsisen smeltet bort for ca 10 000 år siden. Innlandsisen la seg til ro og avsmeltingen foregikk vertikalt. Det kan du se av de tallrike smeltevannsløpene som ble dannet mellom fjellsidene og restene av innlandsisen etter hvert som den smeltet ned.

Nedsmeltingen frigjorde store mengder smeltevann, som førte til karakteristiske avsetninger langs og under brekanten, og i hulrom under isen. Eksempler på dette er de markerte smeltevannsterrassene med dødisgroper og langstrakte rygger (eskere) av sand og grus.

Næringsrike bergarter som grønnstein og svart fylitt gir det morenepregete jordsmonnet rikelig med plantenæringsstoffer. Sammen med smeltevannsavsetningene og klimautviklingen etter istiden har dette gitt grunnlaget for plante- og dyrelivet i området.

Hovedformålet med opprettelsen av Dovre nasjonalpark er å:

- ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde,
- ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
- ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane,
- bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster,
- ta vare på verdifulle kulturminner.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.


Verneforskrift for Dovre nasjonalpark finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:18.02.2020)