Dørålen landskapsvernområde

Dørålen landskapsvernområde ble opprettet ved kgl. res. av 24. oktober 2003 som en del av verneplan for Rondane.

Formålet med opprettelsen av Dørålen landskapsvernområde er å ta vare på et fjellområde som utgjør en del av leveområdene til villreinen i Rondane, spesielt viktige trekkområder, og å ta vare på et særpreget landskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer, geologiske forekomster og kulturminner.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Landskapsvernområdet utgjør en naturlig del av det helhetlige og sammenhengende høyfjellsøkosystemet i Rondane og er et viktig bruksområde for villreinen. Viktige trekkleder for villreinen krysser Dørålen og Dørålsveien. Området har også betydelige verdier knyttet til landskap og fauna utenom villrein.


Verneforskrift for Dørålen landskapsvernområde finnes her.

Informasjon om verneområdet i Naturbasen finnes her.

(Publisert:02.11.2012 Sist endret:17.01.2013)