2019

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2019

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2019 finner du her i Miljøvedtaksregisteret

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

 

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
8. mars 2019 Styremøte Innklalling - Protokoll  
28. juni 2019 Styremøte Innkalling - Protokoll  
11.oktober 2019 Styremøte Innkalling - Protokoll  
26. november 2019 Styremøte Innkalling - Protokoll
 
13. desember 2019  Styremøte Innkalling - Protokoll
 
   
 
       
(Publisert:07.12.2018 Sist endret:10.01.2020)