2018

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2018

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2018 finner du her i Miljøvedtaksregisteret

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

 

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
9. januar Telefonmøte AU Innklalling - Protokoll  
19. februar Telefonmøte styret Innkalling - Protokoll  
16. mars Styremøte Innkalling - Protokoll  
27. juni  Styremøte Innkalling - Protokoll  
13. september Styremøte Innkalling - Protokoll  
30. november Styremøte Innkalling - Protokoll  
       
(Publisert:06.02.2018 Sist endret:07.12.2018)