2017

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2017

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2017 finner du her i Miljøvedtaksregisteret. 

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlov havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
3. februar Telefonmøte AU Innklalling - Protokoll

Møte ikke gjennomført

21 mars Styremøte Innkalling - Protokoll  
27. mars E-post AU Innkalling - Protokoll  
28. april Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  Møte ikke gjennomført
2. mai E-post AU Innkalling - Protokoll  
2. juni Styremøte Innkalling - Protokoll  
14. juli Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
29. september Styremøte Innkalling Protokoll  
6. oktober Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll Møte ikke gjennomført 
17. november Telefonmøte Innkalling - Protokoll  
15. desember Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
       
(Publisert:14.03.2017 Sist endret:22.11.2017)