2015

Sakspapir, protokoll og vedlegg styremøter og AU-møter 2015

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene inneholder kun møtebehandling og vedtak.  Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er å finne i miljøvedtaksregisteret. Registeret har en grei søkefunksjon og det er i tillegg mulig å abonnere på vedtak fra de forskjellige verneområdene. 

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider. De vedtakene som er fattet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter i 2015 finner du her i Miljøvedtaksregisteret. 

Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlova havner her.

Lenkene til de forskjellige møtene nedenfor blir aktive når dokumentene er klare for publisering.  

 

Dato           Type møte  Saksliste og protokoll   Vedlegg                  
14. januar E-post AU Innklalling - Protokoll

26. januar Telefonmøte AU Innkalling - Protokoll  
3. februar E-post AU Innkalling - Protokoll  
4. mars Styremøte Stor-Elvdal Innkalling - Protokoll  
12. mars E-post AU Innkalling - Protokoll  
30. mars E-post AU Innkalling - Protokoll  
27. april Styremøte Hjerkinn Innkalling - Protokoll  
15. mai E-post AU Innkalling - Protokoll  
22. mai E-post AU Innkalling - Protokoll  
12. juni E-post AU Innkalling - Protokoll  
26. juni Styremøte Sverige Innkalling - Protokoll   
8. juli E-post AU Innkalling - Protokoll  
24. juli E-post AU Innkalling - Protokoll  
27. august Styremøte Smuksjøseter Innkalling - Protokoll   
14. september E-post AU Innkalling - Protokoll  
25. september Styremøte Frydalen Innkalling - Protokoll  
6. november Styremøte telefon Innkalling - Protokoll  
27. november Styremøte Brimi fjellstugu Innkalling - Protokoll  
(Publisert:04.01.2016 Sist endret:26.01.2016)