Styredokument

Mot Alnesdalen


Protokoll styremøte

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokoll arbeidsutvalsmøte

Protokoll for arbeidsutvalet for Reinheimen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Sakspapir / saksframlegg 2014, 2013

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Innkalling styremøte

(Publisert:23.02.2015)